Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – na czym polega?

Jeśli w księdze wieczystej dotyczącej Twojej nieruchomości znajdują się informacje, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, warto znać swoje prawa w tym zakresie, w czym pomóc może doświadczony prawnik z Wrocławia.

Zgodnie z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ma za zadanie wzmacniać znaczenie ksiąg wieczystych, służyć ochronie praw osób, które dokonują czynności prawnych mających za przedmiot własność lub inne prawo rzeczowe na nieruchomości oraz gwarantować przejrzystość w obrocie nieruchomościami.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych odgrywa istotną rolę przy rozporządzaniu własnością, użytkowaniem wieczystym i ograniczonymi prawami rzeczowymi. Wszelkie zachowanie osoby trzeciej dokonywane z uwzględnieniem treści księgi wieczystej (np. zakup działki) poczytuje się jako wykonane w dobrej wierze. Dzięki rękojmi ustawodawca wprowadził prymat stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nad rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Jest to podyktowane tym, że omawiana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma możliwości uwolnienia się od następstw czynności osób trzecich, które działały w zaufaniu do księgi, nawet jeżeli informacje zawierające się w niej były nieaktualne.

Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W takim przypadku warto skonsultować się z radcą prawnym, który pomoże nam w walce o nasze prawa. Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Leszczyński świadczy usługi również w zakresie doporowadzenia do stanu zgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Kategoria: