Skarga Pauliańska – ochrona wierzycieli przed nieuczciwym dłużnikiem

W dzisiejszym artykule radca prawny Bartłomiej Leszczyński skoncentruje się na jednym z istotnych instrumentów prawnych, który służy ochronie wierzycieli w sytuacjach, w których dłużnik dokonuje przeniesienia mienia w celu uniknięcia zaspokojenia roszczeń wierzycielskich. Mówimy tutaj o instytucji zwanej jako „skarga pauliańska”.

Instytucja ta to środek ochrony prawnej, który umożliwia wierzycielom dochodzenie swoich roszczeń w przypadku, gdy dłużnik dokonuje nieuczciwego przeniesienia swojego majątku w sposób mający na celu zasłonięcie się przed egzekucją ze strony wierzyciela. Jest to zatem narzędzie, które ma na celu przeciwdziałanie potencjalnym nadużyciom ze strony dłużnika, który próbuje uniknąć spełnienia swoich zobowiązań.

Podstawowe warunki skargi pauliańskiej:

Aby zastosować skargę pauliańską, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Po pierwsze roszczenie wierzyciela musi być zaskarżalne przed sądem, następnie niewypłacalność musi być spowodowana wyłącznie przez czynność prawną dłużnika. Kolejnym warunkiem jest fakt działania dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Wreszcie, osoba trzecia dokonująca czynności prawnej z dłużnikiem powinna o tym wiedzieć lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Cel skargi pauliańskiej:

Głównym celem skargi pauliańskiej jest przywrócenie wierzycielom możliwości dochodzenia swoich roszczeń z majątku dłużnika, który został nieuczciwie przestawiony. Dzięki temu instrumentowi prawnemu, wierzyciel uzyskuje prawo do egzekucji z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej, które na skutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Postępowanie skargowe:

Postępowanie skargowe w ramach skargi pauliańskiej rozpoczyna się od wniesienia odpowiedniego pozwu przez wierzyciela. W toku postępowania dowody i argumenty sądowe skupiają się na udowodnieniu, że dłużnik działał umyślnie i z wiedzą o przeniesieniu mienia w sposób nieuczciwy, w celu pokrzywdzenia swoich wierzycieli. Ciężar dowodu spoczywa na tym kto z faktu wywodzi skutki prawne zatem  to wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że wystąpiły przesłanki uzasadniające uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Podsumowanie:

Skarga pauliańska stanowi ważne narzędzie ochrony prawnej dla wierzycieli, którzy starają się uniknąć sytuacji, w której dłużnik przenosi swoje mienie w sposób mający na celu uniknięcie zaspokojenia roszczeń. Warto zawsze skonsultować się z radcą prawnym z Wrocławia w celu zrozumienia pełnych implikacji skargi pauliańskiej i jej zastosowania w konkretnej sytuacji prawnej.

Kategoria: